מידע לנרשם - כנפי רוח
משך הלימודים

משך לימודי הסמכה לתואר טכנאי במסגרת העתודה הטכנולוגית (כיתת י"ג משרד החינוך) הוא 8 חודשים כולל ביצוע עבודת גמר. בכפוף ללוח הזמנים של משרד החינוך.

משך לימודי הסמכה לתואר הנדסאי במסגרת העתודה הטכנולוגית (כיתות י"ג י"ד משרד החינוך( הוא שנה ו- 10 חודשים כולל ביצוע עבודת גמר.

תנאי קבלה

קבלה ללימודים במכללה מחייבת עמידה בתנאי הקבלה המצוינים בחוזר משרד החינוך (ללומדים במסלול עתודה טכנולוגית), ובפרט שהמועמד עבר בהצלחה את ועדות הקבלה המתקיימות במכללה (בחלק מן המגמות מתקיימים גם מבדקי התאמה) . הרכב ועדת הקבלה במכללה ייקבע בהתאם לנושא הדיון. בסמכות ועדת הקבלה במכללה לקבל מועמדים במעמד של סטודנט" שלא מן המניין" וזאת בכפוף לחוזרי ומשרד החינוך.

מידע לנרשם
תוכנית הלימודים בשיתוף מכון לב

התוכנית המוצעת באה כמענה לבעיה ברמה לאומית, מתן אפשרות לתלמידים בעלי פוטנציאל אקדמאי להשתלב בלימודי הנדסה. תלמידי התוכנית יילמדו לקראת תואר במדעים B.Sc . בהנדסת אלקטרוניקה בשני שלבים ) פעימות( . פעימה ראשונה – לימודי הנדסאות משולבת עם צבירת כ 38-42- נ"ז אקדמאיות. תלמיד שסיים בשלב זה בהצלחה יקבל תעודת הנדסאי בהתמחות הנלמדת – התמחות זו תילמד בלימודי ההנדסאי אשר יתקיימו במכינה קדם צבאית "כנפי רוח" משך הלימודים שנתיים כולל סמסטר קיץ.

לימודי קורסים אקדמיים ילמדו החל מהסמסטר הראשון בתאום מלא של תוכנית ההנדסאים כך שתלמידים העומדים בקרטריונים של קבלה ללימודי המשך למהנדס יוכלו להתחיל במקביל לימודי הנדסאי ולימודי מהנדס. בשל העומס הלימודי התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי פוטנצייאל אקדמי לפחות 4 י"ל מתמטיקה 85 ואנגלית 4 י"ל 80 .

תינתן אפשרות לתלמידים מצטיינים להשלים ל 4- י"ל )ההשלמה ל 4 י"ל על חשבון הסטודנט( במהלך י"ג, אולם את הקורסים האקדמיים יוכלו להתחיל בשילוב לימודי י"ד בלבד ולא י"ג כמו לאלו שעומדים בקריטוריונים מראש.

היתרון למי שמתחיל מי"ג הוא צבירה נוספת מעבר ל 38-42- נ"ז שהסטודנט מקבל בגין לימודי הנדסאים שבמכינה. צבירה זו יכולה להיות של לפחות עוד 20 נ"ז לכל שנה כך שלאחר י"ד יקבל בין 40-50 נ"ז ובתום שנתיים יקבל בין 80-90 נ"ז ואם יתחיל מי"ד יצבור בין 60-70 . בתום לימודיו יהיה זכאי לתואר הנדסאי ותואר מהנדס. הסטודנט יועסק במקצוע מהנדס בצה"ל. הוא יעבור בתום שנתיים של המכינה מעתודה טכנולוגית לעתודה אקדמית.

סטודנט שלא מעוניין בלימודי רצף למהנדס. יוכל לאחר שירות צבאי של 4.5 שנים ביחידה טכנולוגית להשלים את הפעימה השנייה. יש להשתמש במצגת המופיעה באתר המכינה ע"מ לבצע רישום במקביל. חובה לידע את המזכירות ברישום מקביל ע"מ לבנות יחד תוכנית במקביל. התארים הן של ההנדסאי והן של המהנדס רשאים להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

נוהל אקדמי

המכינה ומכללה קדם צבאית טכנולוגית "כנפי רוח" פועלת לפי הנהלים האקדמיים של הגופים הממלכתיים אשר קובעים את תכניות הלימוד ומעניקים דיפלומת הנדסאי, קרי: משרד החינוך.

הנהלים של הגופים הממלכתיים מצויים בספריית המכללה, ואתר משרד החינוך בהתאם להתמחויות הנלמדות וזמינות לעיונו של כל סטודנט. הנוהל המפורט לעיל מביא לידיעת הסטודנטים מידע חיוני מתוך הנהלים הממלכתיים וכן נהלים מיוחדים למכינה ומכללה קדם צבאית "כנפי רוח"

עדכונים בנהלים האקדמיים וידיעות שוטפות מתפרסמים מעת לעת בלוח המודעות/ ובהמשך השנה באתר האינטרנט של המכללה, ודינם כדין פרסום רשמי ומחייב. על הסטודנטים מוטלת חובה לעקוב אחר הפרסומים בלוח המודעות /באתר האינטרנט ולנהוג בהתאם.

הגדרתו של סטודנט במכללה

סטודנט במכללה ייחשב מי שהתקבל ללמודים באחת המגמות במכללה, או הורשה להמשיך את –לימודי, וביצע את הנדרש ממנו אקדמית ומנהלית, כולל רישום לקורסים וסידור תשלום שכר הלימוד.

סטודנט "מן המניין " - הוא מי שהתקבל ללימודים לאחר שעמד בכל תנאי הקבלה ובתנאי שהסדיר שכ"ל.

•סטודנט "משלים" - הוא מי שאושר לו להשתתף באחד הקורסים או יותר כדי להשלים את הדרישות האקדמיות לצורך קבלת הדיפלומה, ובתנאי שהסדיר שכ"ל.

סטודנט "שלא מן המניין" - הוא מי שהתקבל ללימודים למרות שאינו עומד בכל תנאי הקבלה.

על -סטודנט שלא מן המניין להשלים את תנאי הקבלה בתוך שנת הלימודים הראשונה. סטודנטים אלה לא יוכלו לקבל דיפלומה עד השלמת תנאי הקבלה החסר. סטודנט לא יורשה לעלות שנה במקרה וחסרים לו תנאי קבלה )ראו נוהל ועדות פדגוגיות(.

חזרו אלי עם פרטים

חיזרו אלי בהקדם

הרב פרנק 20 בית וגן ירושלים
טלפון:02-6441203 פקס: 153-52-6371117
laviyo@gmail.com